دانلود كتاب آنلاين tagged posts

دانلود کتاب آنلاین

تولید سالانه 100000 جلد کتاب در کشور دانلود کتاب آنلاین، کمبود ویترین مغازه ها و کتابفروشی ها و سرانه مطالعه 13 دقیقه در روز ، معادله ای ایجاد می کند که بیانگر وضعیت کلی کتاب و کتابخوانی در ایران است. به گفته متخصصان حوزه نشر ، بازار كوچك كتاب از یك طرف مانع اصلی در دسترس علاقه مندان به كتاب و ایجاد مخاطب جدید از سوی دیگر است.

عدم تطابق تولید و عرضه دسترسی به کتاب را مختل کرده است و دانلود کتاب آنلاین اگرچه بخش خصوصی در سالهای اخیر اقدامات مهمی را برای راه اندازی کتابفروشی های مدرن انجام داده است ، اما مطمئناً آنها برای تقویت بازار و فرهنگ کتا...

Read More