ولایت فقیه tagged posts

‌آیا در جریان انتخاب جانشین حضرت امام، رعایت شرط مرجعیت الزامی بود؟

‌آیا در جریان انتخاب جانشین حضرت امام، رعایت شرط مرجعیت الزامی بود؟

[ad_1]

در این مطلب آمده است:

پیرامون شرط مرجعیّت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، ابهامات جدّی وجود داشت، زیرا روشن نبود که مراد قانون، مرجعیّت بالفعل است یا مرجعیّت بالقوّه. همین مسأله در سال ۱۳۶۴ و در جریان انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده هم مورد بحث قرار گرفت.

 با این وجود، کمیسیون داخلی خبرگان به نام کمیسیون اصل ۱۰۷ برای رفع این ابهام مصوّب کرده بود که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشد و در ماجرای آیت‌الله منتظری نیز شرط مرجعیّت لحاظ نشد.
‌...

Read More