کمیسیون بهداشت و درمان مجلس tagged posts

سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» می‌خورد؟

سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» می‌خورد؟

[ad_1]

 اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی برمی‌­شمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای یک‌یک افراد کشور می‌داند. حق سلامت یک حق بشری است که به هرکس اجازه می‌دهد به تمام خدمات پزشکی، بهداشتی، آب سالم، غذای کافی، محیط‌زیست تمیز و محیط کار سالم در سطح مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید حق سلامت را به امر درمان پزشکی محدود کرد.

عوامل متعددی در سلامت افراد درجامعه تأثیر دارد که طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی 53درصد سلامت ان...

Read More